mijn favorieten showroom klantenservice offerte aanvragen badkamer-outlet.nl is onderdeel vankeukens & badkamers

Algemene voorwaarden badkamer-outlet.nl

Artikel 1, Definities:

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:


Badkamer-outlet.nl:
De onderneming met de handelsnaam “Badkamer-outlet”. Ons postadres is steenwijkerstraatweg 23, 7942 HL Meppel.

De website:
Betreft de website Badkamer-outlet.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van links naar andere websites.

Artikel:
Het artikel en of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Badkamer-outlet en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

Klant:
Iedere natuurlijke persoon die met Badkamer-outlet handelt, als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW (consument).

Artikel 2, Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Badkamer-outlet en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 3, Aanbiedingen, offertes en bestellingen:

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/fabrikant geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle meubelen, zoals wc’s, baden, wastafels, douchecabines etc., geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de website wel bij het product op de foto/tekening en of afbeelding worden getoond.

2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De artikelen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en zijn niet in strijd met op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Badkamer-outlet zal bij de uitvoering van de bestellingen en aflevering van de goederen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, doch Badkamer-outlet is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4, Overeenkomst:

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Badkamer-outlet de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2. Indien op verzoek van de klant door Badkamer-outlet een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Badkamer-outlet de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3. Hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

 Artikel 5, Levering:

1. Badkamer-outlet zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven levertijden gelden nimmer als fatale levertijden. Badkamer-outlet is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

2. Indien een in de orderbevestiging of op de website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Badkamer-outlet echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren. De levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Badkamer-outlet de wijze van verzending bepaalt.Badkamer-outlet brengt voor bestellingen in Nederland onder de € 199,00 een bedrag van € 13,95 verzendkosten in rekening. Bestellingen boven € 199,00 worden gratis op het door u bij ons bekend gemaakte afleveradres bezorgd. Voor alle overige landen zijn de verzendkosten op aanvraag. Als extra service biedt Badkamer-outlet u de mogelijkheid om zonder extra kosten uw order af te halen bij één van de 55 balies van uw keuze.

3. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte artikel c.q. de aangekochte artikelen in overleg opnieuw worden aangeboden. De klant kan zelf beslissen de order af te halen bij het door Badkamer-outlet aan te wijzen magazijn of de order opnieuw aan te bieden op het overeengekomen afleveradres. Kiest de klant voor het opnieuw afleveren op het overeengekomen afleveradres dan kunnen hiervoor herleveringskosten worden berekend van € 45,00 (in de meeste gevallen zal dit echter niet nodig zijn).

4. Het is onder voorwaarden mogelijk om een bestelling in 2 keer te laten leveren. Afhankelijk van het orderbedrag kunnen wij hiervoor € 12,95 extra in rekening brengen. 

Artikel 6, Herroepingsrecht:

1. Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan Badkamer-outlet terug te sturen(dit geldt echter niet voor speciaal voor u bestelde artikelen, speciaal voor u bestelde artikelen zijn die artikelen waarbij onder het kopje productgegevens bij bestelinformatie staat aangegeven: Dit artikel wordt speciaal voor u besteld en kan niet geannuleerd/geretourneerd worden!). De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door Badkamer-outlet wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Badkamer-outlet, en tevens te omschrijven om welk artikel en of artikelen het handelt.

2. Indien de klant besluit het artikel en/of artikelen terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Badkamer-outlet behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

3. Voorts behoeft Badkamer-outlet uitsluitend retourzendingen van artikel en/of artikelen te accepteren indien:
-de verpakking van het betreffende product in originele staat is.
-het artikel en/of de artikelen ongebruikt zijn.
-het artikel en/of de artikelen schoon worden geretourneerd.
-het artikel en/of de artikelen niet ingebouwd is/zijn geweest of wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.
-de bijbehoren montagematerialen, indien van toepassing, volledig aanwezig zijn en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 7, Garantie:

1. Op de door Badkamer-outlet geleverde artikelen wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 10 jaren.


2. Mocht evenwel door onze leverancier c.q fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt dit korter termijn als tussen de klant en Badkamer-outlet overeengekomen garantietermijn.

3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Badkamer-outlet en/of de fabrikant van het artikel en/of de artikelen gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of de fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat ij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het artikel.

4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Badkamer-outlet de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel en/of de artikelen en/of dit artikel en/of deze artikelen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel en/of de artikelen niet is bestemd.

Artikel 8, Reclames:

1. De klant dient bij levering van het artikel en/of de artikelen het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeentemt.


2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen één werkdag na levering schriftelijk te geschieden. Het recht van reclame vervalt zodra de klant de op-/afleverbon(nen) na aflevering voor akkoord heeft ondertekend.

3. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverd, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 9, Aansprakelijkheid:

1. Indien het door Badkamer-outlet geleverde artikel en/of geleverde artikelen gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 1 maal de aankoopsom van het artikel dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is Badkamer-outlet aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3. Evenmin is Badkamer-outlet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde artikel en/of de geleverde artikelen.

Artikel 10, Overmacht:

1. Badkamer-outlet is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst bedoeld in deze voorwaarden, indien Badkamer-outlet daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en nog krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Badkamer-outlet geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Badkamer-outlet daaronder begrepen.


2. Badkamer-outlet komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Badkamer-outlet haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11, Betaling:

1. Levering van de bestelde artikelen geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling. Het verschuldigde bedrag dient tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Badkamer-outlet, bij gebreke waarvan de levering word uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

2. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Badkamer-outlet gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan Badkamer-outlet bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

Artikel 12, Geschillen:

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Badkamer-outlet, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Badkamer-outlet staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen Badkamer-outlet en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.